Eindhoven

Saterstoelenweg 21 0ong

  • Vraagprijs:€ 335.000 vrij op naam

Omschrijving

LET OP: BETREFT EEN “VANAF-PRIJS” DUS BIEDEN VANAF DIT BEDRAG VON.

In het bosrijke Schuttersbosch gelegen fraai bouwkavel, voor de bouw van een vrijstaande woning, gelegen in het “Belgische gedeelte” van het Schuttersbosch.

Het Schuttersbosch is een woonbos waar de karakteristieke houten woningen opgaan in de natuur!

Genieten van de fluitende vogels, eekhoorns, de rust én de natuur? Dat kan in het geliefde “Schuttersbosch”, waar elk jaargetijde even mooi is. Waar in de warme zomers, de bomen voor verkoeling zorgen, zie je in het voorjaar de vogels nestelen en kan je in de herfst genieten van de mooie gekleurde bladeren. Anderzijds bent u binnen enkele fietsminuten in het bruisende centrum van Eindhoven met een diversiteit aan winkels en horecagelegenheden en zijn de slager, bakker, supermarkt en diverse sportgelegenheden allemaal binnen handbereik.

Look & feel
In Schuttersbosch golden tot afgelopen zomer gemeentelijke welstandscriteria waaraan de te verbouwen en nieuw te bouwen woningen moeten voldoen. Golden, want Schuttersbosch was een van de buurten in Eindhoven die de kans kreeg om zelf het welstandsbeleid vorm te geven.
Huidige en toekomstige bewoners hebben, samen met Woonbedrijf, gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan voor Schuttersbosch. Hierin is onder andere aangegeven aan welke voorwaarden de nieuw te bouwen/te verbouwen woningen moeten voldoen om goed te passen bij de look & feel van Schuttersbosch.
De historische kenmerken, het groene en de sociale betrokkenheid worden heel erg gewaardeerd door de bewoners, de gemeente en Woonbedrijf. Hiermee nemen de bewoners van Schuttersbosch zelf de regie over de leefbaarheid in hun wijk in eigen hand.

Recent heeft de gemeente het Beeldkwaliteitsplan Schuttersbosch vastgesteld. Zo blijft de wijk aantrekkelijk voor de huidige en nieuwe wijkbewoners

Nadere informatie omtrent het kavel:

*Wij zijn in het bezit van een op te vragen kavelpaspoort.
* Bieden is mogelijk tot 15 december 2021
* Aanvaarding: uiterlijk 1 juli 2022
* Toegestane bouwhoogte 7 mtr.
* INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
voor de openbare inschrijving op de verkoop door Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl te Eindhoven van de bouwkavel:
Saterstoelenweg 21 Eindhoven

DEFINITIES
Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de Verkoper: de stichting: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, statutair en feitelijk gevestigd te 5611 GG Eindhoven, Wal 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17058500;
b. de Koper: de inschrijver(s) aan wie de verkoop van de kavel wordt gegund;
c. het Object: de onroerende zaak als nader omschreven;
d. de Koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop tussen Verkoper en Koper betreffende het Object, die tot stand komt door de inschrijving, de daaropvolgende definitieve gunning en ondertekening van de koopovereenkomst;
e. de Notaris: één van de notarissen van Schafer Notarissen, Ruusbroeclaan 28, 5611 LV Eindhoven of hun waarnemer;
f. de Brochure: de door Verkoper beschikbaar gestelde informatie betreffende het Object, onder meer omvattende een kadastraal plan met aanduiding bouwblok en Bodemonderzoek

VOORWAARDEN
Artikel 2

a. De voorwaarden waaronder deze inschrijving wordt gehouden, zijn in het onderhavige document neergelegd.
b. Hetgeen wordt aangeboden (object van de inschrijving) is hierna in Artikel 3 omschreven.
c. Door de inschrijving onderwerpt de inschrijver zich aan de onderhavige voorwaarden en aan de inhoud van de Brochure.

OBJECT VAN DE INSCHRIJVING
Artikel 3

a. Ingeschreven wordt op de verkoop van:
een bouwkavel gelegen te Eindhoven, plaatselijk bekend Saterstoelenweg 21, kadastraal bekend gemeente STRATUM, sectie D nummer 7532 , groot 4 are 60 ca
b. Geboden moet worden het bedrag waarvoor de inschrijver bereid is het Object te kopen.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE
Artikel 4

Alvorens voorwaardelijk of definitief te gunnen, kan Verkoper van de inschrijver verlangen, dat de inschrijver naar genoegen van Verkoper aantoont dat inschrijver de aankoop kan financieren.
Koper heeft het recht om bij zijn bieding een financieringsvoorbehoud te bedingen tot een bedrag van maximaal zijn bod en bijkomende kosten koper.
Het financieringsvoorbehoud is geldig tot uiterlijk 15 februari 2022.
De voorwaarden voor het financieringsvoorbehoud zijn nader uitgewerkt in de concept koopovereenkomst.

WIJZE VAN INSCHRIJVING (FORMULIEREN)
Artikel 5

a. De biedingen hebben uitsluitend plaats op inschrijvingsformulieren die zijn bijgevoegd als bijlage bij deze voorwaarden.
b. Alleen natuurlijke personen kunnen inschrijven. Rechtspersonen zijn uitgesloten van inschrijving.
c. De inschrijving kan uitsluitend geschieden door de inschrijver voor zich zelf.
d. Het bedrag wordt geboden in euro’s in letters en cijfers. Niet worden geaccepteerd biedingen luidend: “één euro (EUR 1,00) boven het hoogste bod” of biedingen van soortgelijke strekking.
e. Per inschrijvingsformulier is slechts één bieding mogelijk. Een ieder kan maximaal op twee kavels een bieding doen. Bij overtreding worden alle biedingen ongeldig verklaard.

INLEVEREN INSCHRIJVINGSFORMULIEREN
Artikel 6

a. Het inleveren van de inschrijvingsformulieren geschiedt bij het kantoor van de makelaar, Den Hof 84A te Waalre.
b. De formulieren dienen te zijn ontvangen uiterlijk op 15 december 2021 uiterlijk 12.00 uur (’s middags).
c. Het inschrijvingsformulier wordt ingeleverd in een gesloten envelop onder vermelding op de envelop van: ‘Inschrijving kavel Saterstoelenweg 21 te Eindhoven’.
Per fax, e-mail, of op enige andere wijze dan hiervoor omschreven ingeleverde inschrijvingsformulieren worden niet als bieding geaccepteerd.

OPENING INSCHRIJVINGSFORMULIEREN
Artikel 7

a. De enveloppen welke zijn ingeleverd als bepaald in Artikel 6 worden door (een medewerker van) de Notaris geopend op 16 december 2021 namiddag.
b. De opening geschiedt in tegenwoordigheid van (een vertegenwoordiger van) de Verkoper.

TOEWIJZING
Artikel 8

a. Indien blijkt dat twee (2) of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en de hoogste inschrijvers zijn, hebben zij – indien de Verkoper hen daartoe uitnodigt – het recht binnen zeven (7) dagen na de desbetreffende uitnodiging van de Verkoper met verhoging van hun inschrijfsom opnieuw in te schrijven.
b. Maakt geen van hen van dit recht tot verhoging gebruik, dan zal de Notaris door loting uitmaken wie van hen als hoogste inschrijver zal worden beschouwd.
c. In andere gevallen dan hiervoor in dit artikel vermeld, is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven niet toegestaan.
d. De toewijzing of gunning van de koop geschieden door de Verkoper aan de hoogste bieder, uiterlijk op 17 december 2021 om 12.00 uur.
e. De Verkoper heeft het recht het Object, zonder opgaaf van redenen niet toe te wijzen dan wel toe te wijzen aan een andere dan de hoogste inschrijver of aan een van de hoogste inschrijvers.
f. De Verkoper heeft het recht het Object aan een van de inschrijvers voorwaardelijk toe te wijzen, dat wil zeggen onder zodanige voorwaarden en/of tijdsbepalingen als de Verkoper zal vaststellen. Als voorwaarde voor de toewijzing kan onder meer gelden de overlegging aan de Verkoper van de bewijsstukken als vermeld in Artikel 4.
g. De Verkoper zal definitief toewijzen, al of niet na aanvankelijk voorwaardelijke toewijzing, zulks binnen de termijn als door de Verkoper te bepalen, doch in elk geval uiterlijk op de datum als hiervoor in lid d vermeld.
h. Van de voorwaardelijke en/of definitieve toewijzing dan wel de niet-toewijzing wordt door de Notaris na schriftelijke mededeling daaromtrent ten behoeve van de Verkoper schriftelijk verslag opgemaakt.
i. Zodra de definitieve toewijzing zal hebben plaatsgehad, zijn de overige inschrijvers van hun verplichtingen bevrijd. Vindt geen toewijzing plaats dan zijn alle inschrijvers van hun verplichtingen bevrijd.

GEBONDENHEID INSCHRIJVERS
Artikel 9

a. Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan de definitieve toewijzing, mitsdien uiterlijk tot en met de datum als vermeld in artikel 8 lid d.
b. De inschrijver aan wie de definitieve toewijzing wordt gedaan, is en blijft voor zijn gedane bod aansprakelijk en verplicht.
c. De inschrijvers aan wie geen toewijzing heeft plaatsgevonden, worden hiervan door de Makelaar schriftelijk verwittigd, zo spoedig mogelijk nadat de definitieve toewijzing heeft plaatsgevonden, dan wel indien deze achterwege is gebleven.

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE
Artikel 10

Uiterlijk 1 maart 2022 is de inschrijver verplicht tot het storten van een waarborgsom casu quo het stellen van een bankgarantie ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs.
De voorwaarden voor het storten van een waarborgsom casu quo het stellen van een bankgarantie zijn nader uitgewerkt in de concept koopovereenkomst, welke onderdeel uitmaakt van de Brochure.

KOOPOVEREENKOMST
Artikel 11

Door de inschrijving en de definitieve gunning komt de overeenkomst van koop tussen Verkoper en Koper tot stand. De overeenkomst van koop wordt nader uitgewerkt in de koopovereenkomst (conform Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis).

Notariële overdracht uiterlijk 1 juli 2022

BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KOOP

In de akte van levering zullen de volgende erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen worden opgenomen:

– Bijzondere bepalingen Schuttersbosch
– Bewoners Belangen Schutterbosch (BBS)

Het kavel:
-Oplevering zoals het kavel er nu bij ligt;
-Bodemonderzoek (categorie 1) is in opdracht van verkoper reeds uitgevoerd en ter inzage;
-Dit jaar heeft de gemeente Eindhoven voor de wijk “Schuttersbosch” een nieuw Beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
-Een sterk kenmerk van Schuttersbosch zijn de vele bomen en groen. Uitgangspunt is dat groen en bomen behouden blijven. U moet rekening houden dat deze bomen niet gekapt mogen worden.
-Meer informatie omtrent bouwvoorschriften etc. zie site gemeente Eindhoven en de website van het Schuttersbosch.

Verkoper heeft dit verkooptraject geheel uitbesteed aan haar verkopende NVM makelaar:
Van Engelen de Wilde Makelaars.

Kenmerken

  • Vraagprijs: € 335.000 vrij op naam

Kenmerken

Overdracht

  • Vraagprijs: € 335.000 vrij op naam
  • Status: Verkocht

Bouw

Omschrijving

LET OP: BETREFT EEN “VANAF-PRIJS” DUS BIEDEN VANAF DIT BEDRAG VON.

In het bosrijke Schuttersbosch gelegen fraai bouwkavel, voor de bouw van een vrijstaande woning, gelegen in het “Belgische gedeelte” van het Schuttersbosch.

Het Schuttersbosch is een woonbos waar de karakteristieke houten woningen opgaan in de natuur!

Genieten van de fluitende vogels, eekhoorns, de rust én de natuur? Dat kan in het geliefde “Schuttersbosch”, waar elk jaargetijde even mooi is. Waar in de warme zomers, de bomen voor verkoeling zorgen, zie je in het voorjaar de vogels nestelen en kan je in de herfst genieten van de mooie gekleurde bladeren. Anderzijds bent u binnen enkele fietsminuten in het bruisende centrum van Eindhoven met een diversiteit aan winkels en horecagelegenheden en zijn de slager, bakker, supermarkt en diverse sportgelegenheden allemaal binnen handbereik.

Look & feel
In Schuttersbosch golden tot afgelopen zomer gemeentelijke welstandscriteria waaraan de te verbouwen en nieuw te bouwen woningen moeten voldoen. Golden, want Schuttersbosch was een van de buurten in Eindhoven die de kans kreeg om zelf het welstandsbeleid vorm te geven.
Huidige en toekomstige bewoners hebben, samen met Woonbedrijf, gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan voor Schuttersbosch. Hierin is onder andere aangegeven aan welke voorwaarden de nieuw te bouwen/te verbouwen woningen moeten voldoen om goed te passen bij de look & feel van Schuttersbosch.
De historische kenmerken, het groene en de sociale betrokkenheid worden heel erg gewaardeerd door de bewoners, de gemeente en Woonbedrijf. Hiermee nemen de bewoners van Schuttersbosch zelf de regie over de leefbaarheid in hun wijk in eigen hand.

Recent heeft de gemeente het Beeldkwaliteitsplan Schuttersbosch vastgesteld. Zo blijft de wijk aantrekkelijk voor de huidige en nieuwe wijkbewoners

Nadere informatie omtrent het kavel:

*Wij zijn in het bezit van een op te vragen kavelpaspoort.
* Bieden is mogelijk tot 15 december 2021
* Aanvaarding: uiterlijk 1 juli 2022
* Toegestane bouwhoogte 7 mtr.
* INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
voor de openbare inschrijving op de verkoop door Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl te Eindhoven van de bouwkavel:
Saterstoelenweg 21 Eindhoven

DEFINITIES
Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de Verkoper: de stichting: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, statutair en feitelijk gevestigd te 5611 GG Eindhoven, Wal 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17058500;
b. de Koper: de inschrijver(s) aan wie de verkoop van de kavel wordt gegund;
c. het Object: de onroerende zaak als nader omschreven;
d. de Koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop tussen Verkoper en Koper betreffende het Object, die tot stand komt door de inschrijving, de daaropvolgende definitieve gunning en ondertekening van de koopovereenkomst;
e. de Notaris: één van de notarissen van Schafer Notarissen, Ruusbroeclaan 28, 5611 LV Eindhoven of hun waarnemer;
f. de Brochure: de door Verkoper beschikbaar gestelde informatie betreffende het Object, onder meer omvattende een kadastraal plan met aanduiding bouwblok en Bodemonderzoek

VOORWAARDEN
Artikel 2

a. De voorwaarden waaronder deze inschrijving wordt gehouden, zijn in het onderhavige document neergelegd.
b. Hetgeen wordt aangeboden (object van de inschrijving) is hierna in Artikel 3 omschreven.
c. Door de inschrijving onderwerpt de inschrijver zich aan de onderhavige voorwaarden en aan de inhoud van de Brochure.

OBJECT VAN DE INSCHRIJVING
Artikel 3

a. Ingeschreven wordt op de verkoop van:
een bouwkavel gelegen te Eindhoven, plaatselijk bekend Saterstoelenweg 21, kadastraal bekend gemeente STRATUM, sectie D nummer 7532 , groot 4 are 60 ca
b. Geboden moet worden het bedrag waarvoor de inschrijver bereid is het Object te kopen.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE
Artikel 4

Alvorens voorwaardelijk of definitief te gunnen, kan Verkoper van de inschrijver verlangen, dat de inschrijver naar genoegen van Verkoper aantoont dat inschrijver de aankoop kan financieren.
Koper heeft het recht om bij zijn bieding een financieringsvoorbehoud te bedingen tot een bedrag van maximaal zijn bod en bijkomende kosten koper.
Het financieringsvoorbehoud is geldig tot uiterlijk 15 februari 2022.
De voorwaarden voor het financieringsvoorbehoud zijn nader uitgewerkt in de concept koopovereenkomst.

WIJZE VAN INSCHRIJVING (FORMULIEREN)
Artikel 5

a. De biedingen hebben uitsluitend plaats op inschrijvingsformulieren die zijn bijgevoegd als bijlage bij deze voorwaarden.
b. Alleen natuurlijke personen kunnen inschrijven. Rechtspersonen zijn uitgesloten van inschrijving.
c. De inschrijving kan uitsluitend geschieden door de inschrijver voor zich zelf.
d. Het bedrag wordt geboden in euro’s in letters en cijfers. Niet worden geaccepteerd biedingen luidend: “één euro (EUR 1,00) boven het hoogste bod” of biedingen van soortgelijke strekking.
e. Per inschrijvingsformulier is slechts één bieding mogelijk. Een ieder kan maximaal op twee kavels een bieding doen. Bij overtreding worden alle biedingen ongeldig verklaard.

INLEVEREN INSCHRIJVINGSFORMULIEREN
Artikel 6

a. Het inleveren van de inschrijvingsformulieren geschiedt bij het kantoor van de makelaar, Den Hof 84A te Waalre.
b. De formulieren dienen te zijn ontvangen uiterlijk op 15 december 2021 uiterlijk 12.00 uur (’s middags).
c. Het inschrijvingsformulier wordt ingeleverd in een gesloten envelop onder vermelding op de envelop van: ‘Inschrijving kavel Saterstoelenweg 21 te Eindhoven’.
Per fax, e-mail, of op enige andere wijze dan hiervoor omschreven ingeleverde inschrijvingsformulieren worden niet als bieding geaccepteerd.

OPENING INSCHRIJVINGSFORMULIEREN
Artikel 7

a. De enveloppen welke zijn ingeleverd als bepaald in Artikel 6 worden door (een medewerker van) de Notaris geopend op 16 december 2021 namiddag.
b. De opening geschiedt in tegenwoordigheid van (een vertegenwoordiger van) de Verkoper.

TOEWIJZING
Artikel 8

a. Indien blijkt dat twee (2) of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en de hoogste inschrijvers zijn, hebben zij – indien de Verkoper hen daartoe uitnodigt – het recht binnen zeven (7) dagen na de desbetreffende uitnodiging van de Verkoper met verhoging van hun inschrijfsom opnieuw in te schrijven.
b. Maakt geen van hen van dit recht tot verhoging gebruik, dan zal de Notaris door loting uitmaken wie van hen als hoogste inschrijver zal worden beschouwd.
c. In andere gevallen dan hiervoor in dit artikel vermeld, is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven niet toegestaan.
d. De toewijzing of gunning van de koop geschieden door de Verkoper aan de hoogste bieder, uiterlijk op 17 december 2021 om 12.00 uur.
e. De Verkoper heeft het recht het Object, zonder opgaaf van redenen niet toe te wijzen dan wel toe te wijzen aan een andere dan de hoogste inschrijver of aan een van de hoogste inschrijvers.
f. De Verkoper heeft het recht het Object aan een van de inschrijvers voorwaardelijk toe te wijzen, dat wil zeggen onder zodanige voorwaarden en/of tijdsbepalingen als de Verkoper zal vaststellen. Als voorwaarde voor de toewijzing kan onder meer gelden de overlegging aan de Verkoper van de bewijsstukken als vermeld in Artikel 4.
g. De Verkoper zal definitief toewijzen, al of niet na aanvankelijk voorwaardelijke toewijzing, zulks binnen de termijn als door de Verkoper te bepalen, doch in elk geval uiterlijk op de datum als hiervoor in lid d vermeld.
h. Van de voorwaardelijke en/of definitieve toewijzing dan wel de niet-toewijzing wordt door de Notaris na schriftelijke mededeling daaromtrent ten behoeve van de Verkoper schriftelijk verslag opgemaakt.
i. Zodra de definitieve toewijzing zal hebben plaatsgehad, zijn de overige inschrijvers van hun verplichtingen bevrijd. Vindt geen toewijzing plaats dan zijn alle inschrijvers van hun verplichtingen bevrijd.

GEBONDENHEID INSCHRIJVERS
Artikel 9

a. Iedere inschrijver moet zijn bod gestand doen tot aan de definitieve toewijzing, mitsdien uiterlijk tot en met de datum als vermeld in artikel 8 lid d.
b. De inschrijver aan wie de definitieve toewijzing wordt gedaan, is en blijft voor zijn gedane bod aansprakelijk en verplicht.
c. De inschrijvers aan wie geen toewijzing heeft plaatsgevonden, worden hiervan door de Makelaar schriftelijk verwittigd, zo spoedig mogelijk nadat de definitieve toewijzing heeft plaatsgevonden, dan wel indien deze achterwege is gebleven.

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE
Artikel 10

Uiterlijk 1 maart 2022 is de inschrijver verplicht tot het storten van een waarborgsom casu quo het stellen van een bankgarantie ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs.
De voorwaarden voor het storten van een waarborgsom casu quo het stellen van een bankgarantie zijn nader uitgewerkt in de concept koopovereenkomst, welke onderdeel uitmaakt van de Brochure.

KOOPOVEREENKOMST
Artikel 11

Door de inschrijving en de definitieve gunning komt de overeenkomst van koop tussen Verkoper en Koper tot stand. De overeenkomst van koop wordt nader uitgewerkt in de koopovereenkomst (conform Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis).

Notariële overdracht uiterlijk 1 juli 2022

BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KOOP

In de akte van levering zullen de volgende erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen worden opgenomen:

– Bijzondere bepalingen Schuttersbosch
– Bewoners Belangen Schutterbosch (BBS)

Het kavel:
-Oplevering zoals het kavel er nu bij ligt;
-Bodemonderzoek (categorie 1) is in opdracht van verkoper reeds uitgevoerd en ter inzage;
-Dit jaar heeft de gemeente Eindhoven voor de wijk “Schuttersbosch” een nieuw Beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
-Een sterk kenmerk van Schuttersbosch zijn de vele bomen en groen. Uitgangspunt is dat groen en bomen behouden blijven. U moet rekening houden dat deze bomen niet gekapt mogen worden.
-Meer informatie omtrent bouwvoorschriften etc. zie site gemeente Eindhoven en de website van het Schuttersbosch.

Verkoper heeft dit verkooptraject geheel uitbesteed aan haar verkopende NVM makelaar:
Van Engelen de Wilde Makelaars.

Contact

Neem contact op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

040 22 23 777 info@vanengelendewilde.nl
  • Door het formulier te gebruiken ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring